Apie bendrovę

SP AB „Druskininkų šilumos tinklai“ (nuo 2003 m. AB „Druskininkų šilumos tinklai) buvo įsteigta vykdant 1997 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymą Nr. VIII-182 ir specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo projektą, patvirtintą 1997 m. birželio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.

AB „Druskininkų šilumos tinklai“, kodas – 152003098, PVM mokėtojo kodas – LT520030917, buveinė – Pramonės g. 7, LT-66181 Druskininkai. Duomenys apie bendrovę kaupiami juridinių asmenų registre Nr. 003710.

AB „Druskininkų šilumos tinklai“ įstatinis kapitalas yra 1 772 332,10 (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du eurai, dešimt centų) eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 873070 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė – 2,03 ( du eurai trys centai) eurų. Pagrindiniam akcininkui, Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 852498 akcijos, t.y. 97,64 %, likusios 20572 akcijos (2,36 %) yra privataus kapitalo (22 smulkieji akcininkai). Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Bendrovėje dirba 2 darbuotojai.

APLINKYBĖS, LĖMUSIOS BENDROVĖS TURTO NUOMĄ

Po 2002 metų AB „Druskininkų šilumos tinklai“ finansinė padėtis buvo labai bloga. Įsiskolinimai bankams sudarė 5,4 mln. Lt, skolos tiekėjams taip pat viršijo 5,4 mln. Lt, tame tarpe 3,6 mln. Lt įmonė buvo skolinga mazuto tiekėjams. Bankai nesutiko pratęsti kreditų grąžinimo terminų. Kreditoriai grasino ir bet kuriuo metu galėjo kreiptis į teismus. Tuomet būtų areštuotos įmonės sąskaitos, jos veikla paralyžuota. Gamtinės dujos tuo metu miesto dar nebuvo pasiekusios. Buvo iškilusi reali grėsmė tolimesnei įmonės veiklai bei vartotojų aprūpinimui šilumos energija. Savivaldybei kreditorius pavyko nuraminti tik tuomet, kai jiems buvo pranešta, kad artimiausiu metu bus ieškoma investuotojo.

Esant tokiai padėčiai, Savivaldybė, kaip pagrindinė įmonės akcininkė, ieškodama priemonių kaip atgaivinti bendrovę, buvo priversta ieškoti būdų kaip išeiti iš susidariusios situacijos, kaip pritraukti investicijas į Druskininkų šilumos ūkį.

Buvo vykdomas viešas konkursas. Konkurse dalyvavo 3 firmos. Po to, pagal nustatytas konkurso sąlygas, Savivaldybė vedė derybas su naudingiausią pasiūlymą pateikusia UAB „Litesko“ dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties sąlygų. 2003 m. spalio 16 d. su šia įmone buvo pasirašyta bendrovės turto nuomos sutartis.

Parinkus nuomininką, 2003 m. spalio 16 d. tarp Druskininkų savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Litesko” pasirašyta sutartis Nr. 018/196 „Dėl Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo” bei turto nuomos sutartis Nr. 2003-10-16-019/41 tarp AB „Druskininkų šilumos tinklai” ir UAB „Litesko”. Bendrovės turtas 30-čiai metų išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei „Litesko” naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį.

PAGRINDINĖS TURTO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

Po Sutarties pasirašymo UAB “Litesko” perėmė bendrovės turėtus pagrindinius ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, modernizuoti ir renovuoti Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį, jį tinkamai prižiūrėti, gaminti ir tiekti šilumos energiją vartotojams, o pasibaigus sutarties laikui – grąžinti turtą ne mažesnės vertės negu išsinuomojo. Pagal šią sutartį UAB „Litesko“ į Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį įsipareigojo investuoti apie 6,66 mln. Eur.

Po turto nuomos sutarties pasirašymo bendrovės turtas ir šilumos gamybos ir tiekimo funkcijos perleistos UAB “Litesko”.

Pagal Turto nuomos sutartį Nr.2003-10-16-019/41 pasirašytą 2003 m. spalio 16 d. tarp AB “Druskininkų šilumos tinklai” ir UAB “Litesko” 30-čiai metų buvo išnuomotas ilgalaikis turtas už 1710,67 tūkst. Eur (likutine verte) ir nebaigta statyba už 286,4 tūkst. Eur.