Skelbimai

Bendrovės veiklos aprašymas

 AB „Druskininkų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įsteigta vykdant 1997 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymą Nr. VIII-182 ir specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo projektą, patvirtintą 1997 m. birželio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.
Bendrovė yra Druskininkų savivaldybės valdoma įmonė, kuriai priklauso 97,54 proc. akcijų, kitos akcijos privataus kapitalo.
Bendrovės veiklos strategija:
http://www.druskininkust.lt/wp-content/uploads/2021/03/Veiklos-strategija-2021-2024-m..pdf

Informacija apie bendrovės valdybą

Bendrovėje yra valdyba, kurią sudaro 6 valdybos nariai, iš jų 3 nepriklausomi valdybos nariai. Kitų kolegialių organų ir komitetų Bendrovėje nėra sudaryta.
Bendrovės valdyba sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
Bendrovės valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme. Papildomos valdybai priskirtos kompetencijos nustatytos Įmonės įstatuose: http://www.druskininkust.lt/wp-content/uploads/2019/08/%C4%AEstatai.pdf
Atlygis už valdybos nario veiklą nemokamas.

Valstybės tarnautojo parinkimo procedūra

3 Bendrovės valdybos nariai – valstybės tarnautojai: 1 valdybos narys – kompetencija teisės srityje, 1 valdybos narys – kompetencija vadybos srityje, 1 valdybos narys – statybų inžinerijos srityje. Bendrovės valdybos nariai renkami naujai kadencijai, kadencijos pradžia – Bendrovės valdybą išrinkus visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Bendrovės valdybos narius, turinčius kompetenciją teisės, vadybos ir statybos inžinerijos srityse.
Parinkimo procedūrą inicijuoja Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras, kandidatų parinkimo procedūrų vykdymą ir įgyvendinimą užtikrina Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,  sprendimą dėl kandidatų išrinkimo į Bendrovės valdybos narius priima Savivaldybės meras.
Valstybės tarnautojo parinkimo procedūra vykdoma vadovaujantis:
▪ Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (Nuoroda į teisės aktą https://e-eimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr)
▪ Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į Druskininkų savivaldybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant Druskininkų savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Druskininkų savivaldybės mero 2023 m. spalio 3 d. potvarkiu Nr. M3-201 „Dėl Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į Druskininkų savivaldybės įmonės valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant Druskininkų savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų organą, parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo“.
Savivaldybės meras, prieš priimdamas sprendimą skirti parinktą kandidatą valdybos nariu arba siūlyti už jį balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, dėl kandidato parinkimo valdybos nariu gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ar kitas institucijas dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI KELIAMI BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Valstybės tarnautojas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius, turi atitikti parinkimo procedūros iniciatoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio (toliau – Įstatymas) 5 ir 6 straipsniuose nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr

 Bendrieji reikalavimai:
Valstybės tarnautojas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

 • turi būti nepriekaištingos reputacijos; nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
 • negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys;
 • negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos.

Specialieji reikalavimai valstybės tarnautojams, pretenduojantiems į:

– teisės srities kompetenciją:
Turėti:

 1. Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą teisės srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje.
 2. Patirtį formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją.
 3. Puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus.
 • Išmanyti ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, veikimo ir reguliavimo principus.

– vadybos srities kompetenciją:

 • Turėti:
 1. Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą vadybos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje.
 2. Patirtį formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją.
 3. Puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus.
 • Išmanyti ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, veikimo ir reguliavimo principus.

– statybos inžinerijos srities kompetenciją:

 • Turėti:
 1. Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą statybos inžinerijos srityje arba 3 metų darbo patirtį minėtoje srityje.
 2. Patirtį formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją.
 3. Puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus.
 • Išmanyti ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, veikimo ir reguliavimo principus.

DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMO BŪDAI

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatuojantys valstybės tarnautojai:

 Paraiška dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);

 • Gyvenimo aprašymas (CV) ir motyvacinis laiškas;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 • Valstybės tarnautojo pažymėjimo kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo būdas ir terminai

Dokumentai teikiami Administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui, elektroniniu paštu inga.gudaviciene@druskininkai.lt, nurodant „Valstybės tarnautojų parinkimo procedūra į AB „Druskininkų šilumos tinklai“ valdybos narius“.

Dokumentai teikiami iki 2023 m. lapkričio 2 d. įskaitytinai (20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo).

 Kontaktinis asmuo:

 • Administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Gudavičienė, tel. 8 313 40 121, el. p. gudaviciene@druskininkai.lt

PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

PRIEDAS. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija